Kőbe dermedve illeszkedik a szikra

Harmóniakert

Szövegdoboz: Sárkány

Copyright © Mező Tibor, 2007 Minden jog fenntartva

Kezdőlap

Opus

Szótagtár és Szótár

Szolgáltatás

 

Áprily Lajos Márciusa

 

A Március c. költemény vitatott metrumának alkotáslélektani vizsgálata

 

 

Ritkán fordul elő, hogy egy költeményben a saját verselésére tesz utalást a költő, mégis különös gonddal szemléljük ezeket a szép pillanatokat. ,,Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?” (Radnóti Miklós: Hetedik ecloga); ,,Aranypor mállik az éj válláról | s szemközt a sarkon a cégtábláról | furcsán szökken a pentameter-sor elő: | «Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő»” (Weöres Sándor: Az éjszaka csodái); ,,Zeng a picinyke | szénfejü cinke | víg dithyrambusa: dactilusok.” (Áprily Lajos: Március)

Radnóti Miklós hexametere és Weöres Sándor pentameter sora nem, de Áprily Lajos daktilusai vitára adtak alkalmat. Egy akadémiai vitában a daktilus mellett jambust értelmeztek a versben, Szuromi Lajos A szimultán verselés c. munkájában pedig szimultán anapesztust: ,,Áprily Márciusa – a költő versbeli vallomása ellenére – anapesztikus, szimultán.”(1) A helyes metrum megállapítása vezérel, amikor az alkotás folyamata felől közelítek ehhez a vershez.

A Március előzménye a Tavaszodik c. költemény volt, amint erről maga Áprily Lajos vall.(2) A Tavaszodikból kihagyott strófa mintájára épült fel a Március. Így a Tavaszodik metruma ugyanaz kell legyen, mint a Márciusé:

 

Sáncban a hóviz | könnyü hajót visz, | füstöl a fényben a barna tető.

  -    o     o | -  -  ||   -     o   o | -     -  ||   - o o | -    o   o | -   o  o | -

Messze határba | indul az árva, | lenge madárka : billegető.

  -     o   o | -   o || -   o   o | -  o ||   -  o  o | -   o | -  o o | -

 

Titkon a Bükkben | moccan a rügyben | – mint csibe héjban – kandin a lomb,

  -   o   o |  -    -    ||   -   o     o |   -  -  ||      -  o   o |  -    - |    -    o    o  | -

s mintha a róna | kedve dalolna, | úgy muzsikál, muzsikál a kolomp.

   -    o   o | -  o  || -   o   o | -  o ||   -   o  o |  -  o  o  |  -  o  o | -


Indulok. Értem. | Jól tudom: értem, | értem üzenget a zsenge határ:

-   o o  |  -   -   ||    -   o   o  |   -  o  ||    -  o o | -  o o | -  o  o  | -

,,Szíved, a bomlott, | ócska kolompot | hozd ide, hozd ide, hozd ide már!”

   -    o   o |   -  -    ||   -    o   o | -    -   ||   -    o o |  -   o o |  -   o  o | -

[ A Magvető Kiadó szövegkiadását vettem alapul.(3)]

 

A Március és a Tavaszodik metrikai rokonságának szemléltetése miatt a Tavaszodik verssorait a keresztrímhez igazítottam, miként a Balassi-strófa esetén is eljárnak némely kiadók, ezáltal a két verslábas páros rímű sor párok belső rímessé változnak, az eredeti változatban található sorvégek helyeit pedig megjelöltem. Az összehasonlításból kitűnik, hogy a Március második strófájának verssorai metrikailag teljesen megegyezők a Tavaszodik verssoraival:

 

Régi, kiszáradt | tó vize árad, | néma kutakban a víz kibuzog.

-   o   o | -    -  ||  -   o o | -  - || -  o  o | -  o  o  |  -   o  o |  -

Zeng a picinyke | szénfejü cinke | víg dithyrambusa: dactilusok.

  -    o  o |  -  o  ||  -  o  o |  -  o  ||  -  o o | -  o o  |  -  o o | -

 

Wass Albert imitálta Áprily Lajos Március c. költeményét a Tél c. versében,(4) nála azonban csupán az utolsó strófa verselése egyező a Mesterével, egy verslábhiba kivételével:

 

Mélyen a völgyben, | Fűzfa berekben, | Néha titokban zörren a szél,

-    o    o |  -    -    ||  -   o  o |  -   -    ||  -  o  o |  -  -  |  -    o  o  |  -

S fent a magasban | Pára alakban | Halkan suhanó szellem: a Tél.

-      o  o   |  -  -    ||  - o o | -  -   ||  -   -   | o  o  -  |   -   o  o |  -

 

Áprily Lajos Márciusának metrumát igyekeztem hűen követni a Téli március c. versemnek a megalkotása során. Ez azért sikerülhetett, mert a nyolcad feles daktilusi metrumban sor enjambement-t alkalmaztam a belső rímek helyén, miként ezt tette Áprily Lajos is, és a legelső sor névelője csupáncsak előhang lett [a sor-enjambement jele: ,,|||”]:


A hold csupa hó, csupa |egyszeri  furcsa|vonal, delejes fény ég tetején.

o  | -    o    o |-     o   o |  -   o  o |  -   o  o  |||  -  o o |-   - | - o  o |-

Míg vele éltem, |becstelen, éhen |jártam: a sors vezetett szekerén.

-   o  o | -  -   ||    -   o o |  -  -   |  -  o   o |  -  o  o |-  o  o |-

 

Bújtam uborka | közé, leborulva |az éjjeli őr fenyitéseitől.

-   o   o | -  o  o    |||  - o  o|-  o  o ||| - o o| - o  o|- o o|-

Hittem a szóban, |dactilusokban, | Jézus üzent az erényeiről.

-  o   o | -   -  ||   -  o o | -  -     ||  -  o  o| -  o  o | - o o|-

 

Kétszer váltam, |amíg kitaláltam, |hogy hova rejt az igaz szerelem.

-   -    |  -    o     o ||| -   o  o| -  - ||  -   o  o  |-  o o|-  o  o | -

Tűrni tanulj meg – |hangzik az ének, | hőn igazít egy gerjedelem.

-   o   o | -    -    ||      -   o   o | - -  ||  -   o o|-   - | -  o  o|-

 

Béke hozónak |vélt szava jósnak, |s útmutatóim a klasszikusok.

-   o  o |-   -   ||    -    o  o | -   -  ||   - o  o |- o o |-  o  o|-

Boldogságot |hozz ide – látod: | a téli világban dactilusok.

-     -  | -   - |    -   o o |-   o  o  ||| - o o |-  -|- o o|-

 

[A költemény elektronikus szövegkiadása:
www.harmoniakert.hu/opus_teli_marcius]

 

Áprily Lajos Március c. versének metruma mindezek alapján véleményem szerint nyolcad feles daktilus:

 

A nap tüze, látod, | a fürge diákot | a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.

o | -   o  o  | -  o     o ||| -  o  o | - o  o ||| - o  o | -  o   o | -    o   o | -

Csengve, nevetve | kibuggyan a kedve | s egy ős evoét a fénybe kiált.

 -       o    o | -   o   o |||   -   o   o |   -  o   o   |||  - o o | - o | - o  o | -

 

Régi, kiszáradt | tó vize árad, | néma kutakban a víz kibuzog.

-   o   o | -    -   ||  -   o o | -  - || -  o  o | -  o   o  | -   o  o | -

Zeng a picinyke | szénfejü cinke | víg dithyrambusa: dactilusok.

  -    o  o |  -  o  ||  -  o  o |  -  o  ||  - o  o  |   - o  o |  - o o | -

 

Selymit a barka | már kitakarta, | sárga virágját bontja a som.

  -   o   o | -  o   ||  -  o  o | -  o  ||  -  o   o | -   - |  -   o o | -

Fut, fut az áram | a déli sugárban | s hökken a hó a hideg havason.

  -    o   o  | -  o   o ||| - o o | -   -  ||   -   o  o  | -  o o |  -   o  o | -

 

Barna patakja | napra kacagva | a lomha Marosba csengve siet.

-    o   o | -   o ||  -   o  o  | -   o  o ||| -  o  o  | -   o  |  -     o  o | -

 

Zeng a csatorna, | zeng a hegy orma, | s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szived?

-     o   o | -   o  ||    -    o   o    |  -  o  ||     -     o    o |   -   o  o  |   -    o   o | -

 

 [A Magvető Kiadó szövegkiadását vettem alapul.(5)]

 

Láthatjuk, hogy a Tavaszodikban nem elemezhető az első verssorban előhang vagy ütemelőző, ám a lényeg a Márciusban is változatlan: a harmadik sorok mindig rímmel zárnak, és zárt sort adnak. (Áprily Lajos fogalmazása segítségével idézem fel e gondolatot, mert metrikai érdekeltségű a sor egész megválasztása miatt, ugyanakkor mutatja, hogy a költőnk igénye a verselésre természetes, tudatos és helyes.(6)) A Márciushoz képest metrikailag zártak a Tavaszodik páros rímű sorpárai is, így a Tavaszodikban mind a 18 verssor metrikai egész is. A költő a Márciusban annyiban lazított a versformán,  hogy a metrikában csupán a nyolcad feles soreszményhez igazodott. Ezért találunk a részleges, ill. a nem teljesen zárt sorokban metrikai enjambement-t, ami alól csak a második strófa kivétel.

Áprily Lajos monográfusa, Csép Ibolya helyesen daktilusokat állapít meg a Márciussal kapcsolatban.(7) Az egyértelmű daktilizáláshoz ütemelőzők közbeiktatását kívánja meg Péterffy László,(8) Hegedűs Géza,(9) Szepes Erika és Szerdahelyi István,(10) mert a metrumot a versszakok hat soros sorváltozatából próbálják feltárni, amely az egy sor – egy metrum elve szerint az általános költői gyakorlatnak megfelel ugyan, de ez a vers ez alól kivételt képez, hogyha csupán a végleges szövegformára vagyunk tekintettel. Szepes Erika a Március páros rímű sorpáraiban – főként a második versszak alapján – adóniszi kólonokat lát, ugyanakkor rendszerező munkájában a vers joggal illeszthető a Játék a daktilussal: egyéni daktilikus sorok c. fejezetbe is, mint ún. ,,álarcos” ritmusú költemény.(11)

A jambikus hangzás felidézése céljából idemásolom Wass Albert Március c. versét:

 

Süvölt a szél, | búsan beszél, | és annyi fáradt kismadár

o   -  | o  -     ||    -  -  |  o  -    ||  -  -  |  o  -  |  -    -  | o  -

kopasz fenyőn, | erdőn, mezőn | hideg, fagyos halálra vár.

o  -     | o  -      ||   -   -   |  o  -    ||  o  -  | o   -   |   o  - | o -

 

A kis patak | még nem fakad | vidám kacajra nélküled.

o -   | o  -    ||  -      -    |  o  -   ||  o -   | o  -  |  o   - |  o  -

Jer már, tavasz, | oh, hol maradsz! | Jer már, tisztítsd meg lelkemet!(12)

-   -     |  o  -     ||   -    -   |  o   -      ||   -     -    |  -    -   |    -     - | o -

 

Mező Tibor

 

 

Tovább

Vissza

 

 

 

Egyedi keresés